Uszlachetnianie czynne – warunki udzielenia pozwolenia

 In Unijne Prawo Celne

Warunki, które muszą być spełnione, aby wnioskodawca mógł uzyskać pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego są bardzo podobne do warunków wymaganych dla procedury uszlachetniania biernego.

Dzielą się na cztery kategorie:

 1. Warunki podmiotowe;
 2. Warunki przedmiotowe;
 3. Warunek dozoru celnego;
 4. Warunki ekonomiczne.

Ad. 1) Warunki podmiotowe

Warunki te zostały określone w art. 211 UKC i stanowią, że pozwolenie na procedurę wydawane jest:

 • na wniosek osoby, która przeprowadza przetwarzania lub organizuje ich przeprowadzanie.
 • osobie mającej siedzibę na obszarze celnym UE.

Uwaga: Organy celne mogą okazjonalnie, (gdy uznają to za uzasadnione) udzielać pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego:

 • osobie mającej siedzibę poza obszarem UE.

Osoba, której ma być udzielone pozwolenie powinna spełniać wszelkie przesłanki niezbędne dla uznania przez właściwy organ celno-skarbowy, że zapewnia ona prawidłowy przebieg procedury uszlachetniania czynnego.

Weryfikacja kryteriów podmiotowych

Następuje ona na podstawie informacji zawartych we wniosku o pozwolenie na procedurę i załączonych dokumentów oraz po dokonaniu sprawdzenia w systemach wchodzących do Systemu Informacyjnego Celno-Skarbowego. Weryfikacja ma pozwolić na ustalenie czy wnioskodawca:

 • nie naruszył w sposób poważny lub powtarzający się – przepisów prawa celnego lub podatkowego;
 • nie zalega z płatnościami należności celnych oraz podatkowych wobec urzędu celno-skarbowego;
 • nie jest podmiotem wobec, którego prowadzi się postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe;
 • rzetelnie wywiązuje się z obowiązków określonych w przepisach prawa celnego i podatkowego w zakresie przebiegu dotychczasowej działalności związanej z przywozem lub wywozem towarów.

Dodać należy, że w sytuacjach, w których może powstać dług celny lub inne należności związane z towarami objętymi procedurą uszlachetniania czynnego (art. 211 ust. 3 lit. c) UKC), osoba której ma być udzielone pozwolenie na wymienioną procedurę, obowiązana jest złożyć zabezpieczenie zgodnie z art. 89 UKC. Wspomniane zagadnienie zostało szerzej omówione w artykule: „Procedury specjalne – zasady ogólne (cz. I)”.

Ad. 2) Warunki przedmiotowe

Zagadnienie sprowadza się w swej istocie do identyfikacji towarów objętych procedurą (przywożone towary nieunijne) w wytwarzanych produktach przetworzonych.

Należy jednak uwzględnić wyjątek, którym jest sytuacja, gdy produkty przetworzone są wytwarzane z towarów ekwiwalentnych. Kolejnym wyjątkiem jest również sytuacja, gdy przedmiotem przywozu w ramach procedury uszlachetniania czynnego są tzw. akcesoria produkcyjne. Dotyczy to towarów, które wprawdzie nie wchodzą w skład produktów przetworzonych, tym niemniej umożliwiają lub ułatwiają ich wytworzenie, nawet wówczas, gdy zostają one całkowicie lub częściowo zużyte w tym procesie. Ponadto należy uwzględnić sytuację, gdy omawiana procedura jest stosowana w przypadku naprawy lub zniszczenia.

Należy dodać, że w przypadku stosowania towarów ekwiwalentnych procedura, o której mowa może być stosowana, jeśli możliwe jest sprawdzenie zgodności z warunkami określonymi dla tych towarów.

Towary będące przedmiotem procedury uszlachetniania czynnego mogą być poddane procesom przetwarzania, do których zalicza się:

 • obróbkę towarów ( w tym składanie, montaż lub instalowanie ich w innych towarach);
 • przetwarzanie towarów;
 • niszczenie towarów;
 • naprawę towarów (w tym ich odnawianie i porządkowanie).

Do procesów przetwarzania zalicza się także wykorzystywanie towarów niewchodzących w skład produktów przetworzonych, ale umożliwiających lub ułatwiających ich wytwarzanie. Chodzi tu o wspomniane wcześniej tzw. akcesoria produkcyjne.

Pozwolenie może, bowiem być udzielone również na owe akcesoria z wyjątkiem następujących towarów:

 • paliw i źródeł energii innych niż te, które są potrzebne do badania produktów przetworzonych lub wykrywania wad w towarach objętych procedurą uszlachetniania czynnego, które wymagają naprawy;
 • smarów innych niż te, które są potrzebne do badania, dostosowania lub wycofania produktów przetworzonych;
 • wyposażenia i narzędzi.

W tym miejscu należy dodać, że omawiana procedura może być również stosowana w odniesieniu do któregokolwiek z następujących towarów:

 • towarów, które są poddane procesom przetwarzania w celu zapewnienia ich zgodności z wymogami technicznymi dotyczącymi dopuszczenia ich do obrotu;
 • towarów, które muszą zostać poddane zwyczajowym czynnościom (czynnościom mającym na celu zachowanie towarów w stanie niezmienionym, poprawę ich wyglądu, jakości handlowej lub umożliwiającym ich przygotowanie do dystrybucji lub odsprzedaży).

Ad. 3) Warunek dozoru celnego

Pozwolenie może zostać udzielone wówczas, gdy organy celne będą miały możliwość sprawowania dozoru celnego bez konieczności stosowania środków administracyjnych niewspółmiernych do istniejącej potrzeby gospodarczej.

Ad. 4) Warunki ekonomiczne

Zasadą jest, że pozwolenie na procedurę uszlachetniania czynnego może zostać udzielone, jeżeli nie ma ono negatywnego wpływu na istotne interesy producentów unijnych.

W związku z tym musi zostać przedstawiony dowód na istnienie prawdopodobieństwa wystąpienia takiego negatywnego w skutkach wpływu. Jednak, jeżeli taki dowód nie istnieje, wówczas uznaje się, że taki negatywny wpływ na interesy producentów unijnych nie występuje.

Natomiast w przypadku przedstawienia takiego dowodu dokonuje się sprawdzenia warunków ekonomicznych na poziomie unijnym (w Komisji Europejskiej). Dodać należy, że sprawdzenie warunków ekonomicznych na tym poziomie może odbyć się także:

 • z inicjatywy Komisji, o ile dysponuje ona dowodem świadczącym o tym, że korzystanie z danego pozwolenia będzie prawdopodobnie wywierało negatywny wpływ na istotne interesy producentów unijnych;
 • jeśli po wydani pozwolenia na korzystanie z procedury, administracja celna państwa członkowskiego otrzyma od strony zainteresowanej dowód świadczący o negatywnym wpływie na istotne interesy producentów unijnych.

W związku z powyższym wnioskodawca składając wniosek o udzielenie pozwolenia powinien pamiętać o obowiązku wskazania powodów, dla których uważa warunki ekonomiczne za spełnione.

Informacja taka powinna być przekazana za pomocą zastosowania przynajmniej jednego z kodów 0PL 05 – 0PL 10 dla każdego kodu, CN (nomenklatury scalonej) towarów planowanych do objęcia procedurą uszlachetniania czynnego w ramach wnioskowanego pozwolenia. W niektórych przypadkach konieczne może okazać się uszczegółowienie tych powodów.

W związku z tym warto mieć na uwadze fakt, że do dnia wdrożenia systemu decyzji celnych w ramach UKC, (o czym stanowi Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016 / 578 z dnia 11.04.2016 r., ustanawiająca program prac związanych z unijnym kodeksem celnym), stosuje się kody warunków ekonomicznych podane „Załączniku 12 „Dodatek” RDP.

Sprawdzenie warunków ekonomicznych określone jest w art. 166 RD odnoszącym się do art. 211 ust. 3 i ust. 4 UKC. Stanowi on, że warunek określony w art. 211 ust. 4 lit. b) UKC (o braku negatywnego wpływu na istotne interesy producentów unijnych) nie ma zastosowania do pozwoleń na korzystanie z uszlachetniania czynnego. Wyjątek stanowią następujące przypadki a mianowicie, jeżeli kwotę należności celnych przywozowych oblicza się zgodnie z:

a)   art. 86 ust. 3 UKC, istnieje dowód na prawdopodobieństwo wystąpienia owego negatywnego wpływu, a dany przypadek nie jest objęty art. 167 ust.1 lit. a) – f) RD;
b)   art. 85 UKC a towary, które mają być objęte procedurą uszlachetniania czynnego, podlegałyby:

 • Środkowi polityki rolnej lub handlowej,
 • Tymczasowemu lub ostatecznemu cłu antydumpingowemu,
 • Cłu wyrównawczemu,
 • Środkowi ochronnemu lub cłu dodatkowemu wynikającemu z zawieszenia koncesji,
  a także gdyby towary te zgłoszono do dopuszczenia do obrotu, przy czym dany przypadek nie jest objęty art. 167 ust. 1 lit. h), i), m), p) lub s) RD;

c)   art. 85 UKC a towary, które mają być objęte procedurą, o której mowa, nie podlegałyby środkom i cłom wymienionym powyżej (pkt. b), gdyby zgłoszono je do dopuszczenia do obrotu oraz istnieje dowód na prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnego wpływu na istotne interesy producentów unijnych, przy czym dany przypadek nie jest objęty art. 167 ust.1 lit. g) – s) RD.

Wspomniany wyżej art. 167 ust.1 RD zawiera szczegółową listę przypadków, w których warunki ekonomiczne uznaje się za spełnione w odniesieniu do uszlachetniania czynnego (art. 211 ust.5 UKC). Dlatego sytuacje wskazane w punktach a), b) i c) wymienionych wyżej należy interpretować w kontekście przypisanych im konkretnych przypadków.

 

Andrzej Blajer
© Copyright by Andrzej Blajer

Recommended Posts
Showing 2 comments
 • Przemysław Danak
  Odpowiedz

  Panie Andrzeju, Czy przy uszlachetnianiu czynnym, przedsiebiorstwo może dokonywać transferu produktów do innego kraju w EU w celu przetworzenia i wywiezienia towaru bezpośrednio do odbiorców w EU ?

  • Andrzej Blajer
   Odpowiedz

   Panie Przemku,
   Przemieszczanie towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego może odbywać się między różnymi miejscami na obszarze celnym Unii Europejskiej bez dopełniania formalności celnych innych niż dokonanie odpowiednich wpisów w ewidencji odnośnie lokalizacji towarów i informacji o każdym ich przemieszczeniu.

   Jeżeli przemieszczanie miałoby być dokonane w celu przetworzenia i wywiezienia towaru bezpośrednio do odbiorców w UE, to we wniosku o pozwolenie na procedurę należy określić obszar ważności przez podanie danej (D ¼), czyli „Geograficzny obszar ważności – Unia”. Dokonuje się tego za pomocą odpowiednich kodów:
   „1” – ważne we wszystkich państwach UE
   „2” – ograniczone do niektórych państw członkowskich Unii (należy podać kody ISO państw UE, w których pozwolenie ma być stosowane).

   Wniosek, o którym mowa, składa się do naczelnika urzędu celno-skarbowego (właściwego z punktu widzenia miejsca, w którym są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne i gdzie będzie dokonywana przynajmniej część procesu przetwarzania).

   Należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku za pośrednictwem portalu dla przedsiębiorców (Trader Portal – „TD”) a następnie wysłać go do CDS (Unijny System Decyzje Celne).

   W Polsce gdzie CDS obsługuje wyłącznie wnioski i pozwolenia ważne w więcej niż jednym państwie UE, warto skorzystać z informacji na temat CDS udostępnionych na stronie http://www.puesc.gov.pl/puesc/cds
   Należy również mieć na uwadze fakt, że aby wnioskodawca mógł uzyskać pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego, musi spełnić określone warunki (podmiotowe, przedmiotowe, ekonomiczne oraz warunek dozoru celnego), szerzej o tym stanowi artykuł na stronie naszej firmy:
   • Uszlachetnianie czynne – warunki udzielenia pozwolenia (Unijne prawo celne nr 7).

   Natomiast zasady wypełniania wniosku o pozwolenie na procedurę są zawarte w artykułach:
   • Uszlachetnianie czynne – wniosek o pozwolenie na procedurę w formie pełnej (Unijne prawo celne nr 5).
   • Uszlachetnianie czynne – wniosek o pozwolenie na procedurę w formie skróconej (Unijne prawo celne nr 6).

Leave a Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Napisz do nas!

Napisz do nas a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Start typing and press Enter to search

uszlachetnianie bierneuszlachetnianie bierne