Poniżej prezentujemy Państwu szczegółową procedurę transakcyjną w handlu pośrednim (krok po kroku). Nasze wieloletnie doświadczenie zawodowe i naukowe, poświęcone różnym praktycznym aspektom transakcji w handlu pośrednim gwarantuje Państwu osiągnięcie możliwie najbardziej korzystnych warunków transakcji.

I.  Podmioty

 • Sprzedający (docelowy dostawca);
 • Pośrednik (Kupujący wobec dostawcy i Sprzedający wobec nabywcy);
 • Kupujący (ostateczny nabywca towaru w Polsce lub za granicą).

II. Rola pośrednika

 • Działanie we własnym imieniu na rynku dostawcy i nabywcy, lecz na rachunek tegoż nabywcy (Komisant, Konsygnatariusz);
 • Działanie jako okazjonalny podmiot pośredniczący (konieczność zabezpieczenia swoich interesów wobec ostatecznego nabywcy poprzez zawarcie dodatkowego porozumienia lub klauzuli kontraktowej:
  • o nie pomijaniu i nie wykluczaniu w realizowanych transakcjach NCNDA (Non – Circumvention, Non – Disclosure & Working Agreement);
  • o ochronie praw do otrzymania prowizji z tytułu pośrednictwa IMFPA (Irrevocable Master Fee Protection Agreement).
 • Działanie w imieniu i na rachunek zleceniodawcy (np. ostatecznego nabywcy) jako samodzielny agent handlowy, stosując podobny tryb zabezpieczania swoich interesów jak wyżej.

III. Tryb postępowania pośrednika

Krok 1. LOI to Purchase

Pośrednik identyfikuje potencjalnych dostawców towaru i wysyła do nich, LOI to Purchase (list intencyjny z zamiarem nabycia towaru), prezentując swoje warunki kupna.

Krok 2. Soft Corporate Offer - SCO

Potencjalny dostawca (Sprzedający) wysyła wstępną ofertę, Soft Corporate Offer (SCO).

Krok 3. Irrevocable Corporate Purchase Order - ICPO / Soft Probe

Pośrednik występujący w roli Kupującego potwierdza SCO i wystawia Irrevocable Corporate Purchase Order (ICPO) z pełną informacją bankową (Soft Probe).

Krok 4. Full Corporate Offer - FCO

Sprzedający (dostawca) wystawia w odpowiedzi Full Corporate Offer (FCO), czyli pełną, ostateczną ofertę sprzedaży wraz z informacją bankową dotyczącą firmy Sprzedającego.

Krok 5. Proof Of Funds - POF

Pośrednik jako Kupujący zatwierdza FCO i odsyła ją z listem akceptacyjnym (Acceptance Letter), potwierdzającym przyjęcie warunków zawartych w ofercie. Jednocześnie bank pośrednika wystawia Proof Of Funds (POF) przesyłając go do banku dostawcy, np. komunikatem SWIFT MT 799 , lub alternatywnie pośrednik może wysłać własny projekt kontraktu kupna / sprzedaży (Draft of Contract) , w którym precyzuje dostawcy wszystkie preferowane warunki nabycia towaru i zapłaty.

Krok 6. Draft Contract of Purchase

Sprzedający (dostawca) analizuje projekt kontraktu zaproponowany przez pośrednika i albo go aprobuje albo wystawia własny Draft Contract otwarty na ewentualne zmiany i przesyła go pośrednikowi. W przypadku osiągnięcia porozumienia obie strony finalizują Draft Contract potwierdzając jego treść podpisami i pieczęciami.

Krok 7. Ready, Willing, Able - RWA

Pośrednik jako kupujący w stosunku do dostawcy wystawia RWA (Ready, Willing, Able), czyli dokument świadczący o jego zdolności finansowej i gotowości zapłaty i poprzez swój bank kieruje go do banku dostawcy.

Krok 8. Przesłanie oryginału kontraktu kupna

Sprzedający (dostawca) sporządza oryginał kontraktu sprzedaży towaru, poświadczony notarialnie i przesyła go pośrednikowi do oficjalnego podpisania pocztą kurierską. Obie strony deponują oryginały kontraktu w swoich bankach.

Krok 9. Proof Of Product - POP

Sprzedający (dostawca) wystawia Proof Of Product (POP) w formie dokumentów świadczących o legalnym posiadaniu towaru i przesyła je do banku pośrednika.

Krok 10. Draft of Documentary Credit

Pośrednik wystawia Draft of Documentary Credit (projekt akredytywy dokumentowej, która ma być otwarta na zlecenie Kupującego (ostatecznego nabywcę) przez wiarygodny bank np. z listy 50 czołowych banków światowych i następnie przeniesiona przez pośrednika (pierwszego beneficjenta) na dostawcę (wtórnego beneficjenta). Projekt może być sporządzony w formie komunikatu SWIFT MT 700 lub jeśli dostawy będą powtarzalne, jako akredytywy rewolwingowej, przenośnej, potwierdzonej płatnej za okazaniem i przesłany do banku dostawcy w celu weryfikacji zgodności warunków płatności z podpisanym kontraktem.

Krok 11. Performance Bond/Guarantee

Sprzedający sporządza projekt 2 % Performance Bond/Guarantee jako gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy i po wystawieniu jej przez bank sprzedającego jest ona przesyłana komunikatem SWIFTT MT 760 do banku pośrednika w celu aktywacji instrumentu płatności (akredytywy).

Krok 12. Projekt kontraktu (Draft Contract of Sale)

Pośrednik przygotowuje projekt kontraktu (Draft Contract) sprzedaży zakupionego towaru dla Kupującego (ostatecznego nabywcy) ustalając, że formą płatności jest akredytywa dokumentowa nieodwołalna, potwierdzona, przenośna (ewentualnie rewolwingowa), której projekt przesyła Kupującemu wraz z projektem kontraktu. Kupujący ma bowiem w oparciu o podane w projekcie akredytywy warunki zlecić jej otwarcie bankowi na rzecz pośrednika jako pierwotnego beneficjenta.

Krok 13. Przeniesienie uprawnień z akredytywy

Po zakończeniu procedury zawarcia kontraktu z Kupującym (ostatecznym nabywcą) pośrednik przenosi uprawnienia z otwartej na jego rzecz akredytywy na dostawcę jako wtórnego beneficjenta, zastępując w toku jej realizacji dokumenty dostawcy własnymi.

Krok 14. Wydanie dowodu własności towaru - POP

W momencie rozliczenia dostawy towaru w ramach akredytywy bank Kupującego wyda mu dokumenty handlowe umożliwiające dysponowanie towarem i dowód własności towaru (POP).

Należy pamiętać, że każdy z dokumentów transakcyjnych ma charakter specyficzny i musi być indywidualnie przygotowany dla konkretnej transakcji handlowej.

Stosowanie wzorców publikowanych w Internecie, może więc okazać się dla korzystających z tego rozwiązania bardzo ryzykowne. Ponadto przedkładanie fałszywych dokumentów lub oświadczeń o posiadaniu towaru bądź zdolności finansowej, które de facto nie istnieją jest obecnie ścigane na drodze międzynarodowej, po zgłoszeniu danego przypadku oszustwa bądź oświadczenia nieprawdy do:

 • ICC (Międzynarodowej Izby Handlowej),
 • Europejskiego Banku Centralnego,
 • Interpolu,
 • Centralnej Agencji Wywiadowczej USA (CIA),
 • Federalnego Biura Śledczego USA (FBI).

Instytucje te zawarły bowiem porozumienie w sprawie ścigania takich przestępstw i wykluczania firm je popełniających z międzynarodowego obrotu towarowego

Napisz do nas!

Napisz do nas a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Start typing and press Enter to search