Komunikat MT700 – Otwarcie Akredytywy

Komunikat wysyła bank wystawiający akredytywę (otwierający) do banku awizującego/potwierdzającego w celu przekazania pełnych warunków akredytywy.

Komunikat MT705 – Preawiz Akredytywy Dokumentowej

Komunikat wysyła bank otwierający akredytywę do banku awizującego/potwierdzającego. Preawiz jest tylko krótka zapowiedzią otrzymania pełnych warunków akredytywy, a więc komunikat ten nie jest operatywnym instrumentem.

Komunikat MT707 – Zmiana Akredytywy Dokumentowej

Komunikat ten wysyłany jest w następujących przypadkach:

  1. Wysłania błędnego komunikatu MT700. Komunikat MT707 nie anuluje komunikatu MT700 a jedynie wskazuje usterki w komunikacie MT700, które winny być poprawione.
  2. Jako awizowanie innemu bankowi zmiany akredytywy otwartej przez bank trzeci.
  3. Zmiany warunków akredytywy. MT707 staje się integralną częścią akredytywy i przyjmuje się, że wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian.
Komunikat Mt710, 711 – Awizacja Akredytywy Banku Trzeciego

Komunikat ten ma zastosowanie wówczas, gdy akredytywa jest przesyłana z nie bezpośrednio z banku otwierającego akredytywę, lecz z banku pośredniczącego/potwierdzającego.

Komunikat MT720, 721 – „Przeniesienie” Akredytywy

Komunikat ma zastosowanie, gdy następuje „przeniesienie” akredytywy przenośnej do banku nowego beneficjenta. Cechą odróżniającą ten komunikat od komunikatu MT700 jest włączenie do akredytywy wtórnego beneficjenta i jego banku.

Komunikat MT730 – Potwierdzenie Otrzymania Akredytywy

Wysyłany przez bank awizujący/potwierdzający do banku wystawiającego lub innego banku awizującego. Zawiera w sobie numery referencyjne akredytywy, na które banki powołują się przy wymianie wszelakiej korespondencji (zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej). Potwierdza on otrzymanie akredytywy i zawizowanie jej bezpośrednio beneficjentowi akredytywy bądź przesłanie do kolejnego banku awizującego.

Komunikat MT732 – Zawiadomienie O Zwolnieniu Dokumentów Wystawianych Pod Akredytywę

Komunikat ten wysyłany jest przez bank wystawiający akredytywę do banku płacącego/negocjującego lub akceptującego, w celu zawiadomienia otrzymującego, że negocjowane dokumenty z niewielkim zastrzeżeniem zostały zaakceptowane.

Komunikat MT734 – Zawiadomienie O Odrzuceniu Dokumentów

Wysyłany jest przez bank otwierający/potwierdzający/negocjujący akredytywę do banku, który zaprezentował dokumenty i informuje, że ze względu na niezgodność/(i) (muszą być podane wszystkie zastrzeżenie) dokumentów z warunkami akredytywy ich akceptacja nie może mieć miejsca. Potwierdza jednocześnie, że dokumenty są zatrzymane do dyspozycji prezentującego lub że będą mu zwrócone.

Komunikat MT740 – Upoważnienie Do Rembursu

Komunikat ten wysyłany jest przez bank wystawiający (otwierający) akredytywę do banku rembursującego, w celu upoważnienia do honorowania żądań rembursowych za płatności lub negocjacje ze wskazanej akredytywy. MT740 upoważnia bank rembursowy do obciążenia rachunku nostrowego banku wysyłającego komunikat.

Komunikat MT742 – Żądanie Rembursowe

Komunikat wysyła bank potwierdzający/negocjujący akredytywę do banku rembursującego wskazanego w polu 57 w komunikatach MT700 bądź MT710 (711) bądź MT720 (721).

Komunikat MT747 – Zmiana Do Upoważnienia Do Rembursu

Jest wysyłany przez bank otwierający akredytywę, który wystawił upoważnienie do rembursu do banku rembursującego, w celu powiadomienia go o zmianach dokonanych w akredytywie, które mogą mieć wpływ na treść upoważnienia do rembursu (np. na zmianę kwoty akredytywy). MT747 traktowany jest przez bank rembursujący, jako integralna część komunikatu MT740. Przyjmuje się, że warunki niewymienione w MT747 pozostają niezmienione. Komunikat ten może również służyć do anulowania komunikatu MT740.

Komunikat MT750 – Zawiadomienie O Zastrzeżeniach W Zaprezentowanych Dokumentach

Wysyłany przez bank, który otrzymał dokumenty do banku, który otworzył akredytywę (lub do banku upoważnionego do zapłaty/akceptacji/negocjacji), w celu zawiadomienia go, że otrzymane dokumenty nie są zgodne z warunkami akredytywy. Komunikat jest jednocześnie prośbą o zniesienie zastrzeżeń. Odpowiedzią pozytywna, na MT750 jest MT752, zaś negatywną, – MT796.

Komunikat MT752 – Upoważnienie Do Zapłaty, Akceptacji, Negocjacji

Wysyłany przez bank otwierający akredytywę do banku, w którym Beneficjent akredytywy zaprezentował dokumenty, jako pozytywna odpowiedź na otrzymany od niego uprzednio komunikat MT750. Komunikat MT752 zawiadamia otrzymującego, że dokumenty będą honorowane, a wymienione zastrzeżenia do dokumentów w komunikacie MT750 zostały zniesione i są zaakceptowane przez Aplikanta i bank otwierający, o ile pozostałe warunki akredytywy zostały spełnione.

Komunikat MT754 – Zawiadomienie O Płatności/Akceptacji/Negocjacji

Wysyłany przez bank płacący/akceptujący/negocjujący do banku wystawiającego akredytywę w celu powiadomienia go, że zaprezentowane dokumenty są zgodne z warunkami akredytywy i zostały wysłane (bądź będą wysłane) zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikacie MT700 bądź MT710 (711) bądź MT720 (721).

Komunikat MT756 – Zawiadomienie O Rembursie Lub Płatności

Wysyłany przez bank otwierający akredytywę do banku, z którego wpłynęły dokumenty w celu zawiadomienia tego banku o rembursie lub płatności z akredytywy. Komunikat ten może być również wysłany przez bank rembursujący do banku z którego wpłynęło żądanie rembursowe lub przez bank upoważniony do zapłaty/akceptacji/negocjacji, do banku z którego otrzymał dokumenty.

Komunikat MT796 – Odmowa Honorowania Zastrzeżeń Do Dokumentów

Wysyłany przez bank otwierający akredytywę do banku, w którym Beneficjent akredytywy zaprezentował dokumenty, jako negatywna odpowiedź na otrzymany od niego uprzednio komunikat MT750.

Komunikat MT799 – Szyfrowany Wolny Format Komunikatu Dotyczącego Akredytywy

Używany przez banki biorące udział w procesie akredytywy. Wysyłany we wszelakich sprawach związanych z akredytywą i zaprezentowanymi dokumentami.

Komunikat MT999 – Nieszyfrowany Wolny Format Komunikatu Dotyczącego Akredytywy

Używany przez banki biorące udział w procesie akredytywy. Wysyłany we wszelakich sprawach związanych z akredytywą i zaprezentowanymi dokumentami.

Napisz do nas!

Napisz do nas a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Start typing and press Enter to search