Incoterms®2020 – kontrakt sprzedaży i obowiązki stron

 In Incoterms, Incoterms 2020

I. Reguły Incoterms®2020

Od 1990 r. International Chamber of Commerce (ICC) dla prezentacji obowiązków sprzedającego i kupującego w ramach reguł Incoterms, stosuje zasadę „zwierciadlanego odbicia”. Zasada ta została utrzymana również w wersji Incoterms®2020 dla przedstawienia 10 obowiązków przypisanych odpowiednio sprzedającemu i kupującemu. Są one dodatkowo poprzedzone notą wyjaśniającą dla każdej reguły, która to nota prezentuje wykładnię danej reguły, lecz nie ma ona charakteru zobowiązującego. Przy czym ów zwierciadlany układ w poprzednich wersjach Incoterms (1990, 2000 i 2010), przedstawiał owe obowiązki w kolejności następującej:

Natomiast w wersji nowej tj. Incoterms®2020 zasada „zwierciadlanego odbicia” przy określaniu obowiązków stron przyjęła formę nieco zmienioną 1):

II. Kontrakt sprzedaży towarów

 1. Kontrakt sprzedaży towaru może być realizowany:
 • W obrocie krajowym – umowa sprzedaży (jej zasady reguluje Kodeks cywilny)
 • W obrocie zagranicznym – kontrakt sprzedaży (jego zasady reguluje np. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286)).
 1. Kontrakt (umowa) sprzedaży towaru jest ogólnie rozumiana, jako przyjęcie na siebie przez podmiot sprzedający zobowiązania dostarczenia partnerowi umowy (kupujący) określonego w umowie towaru w zamian za uzgodnione świadczenie pieniężne.
 2. Główne obowiązki stron kontraktu (umowy) sprzedaży towaru to:
 3. Elementy kontraktu (umowy) sprzedaży towaru
 • Elementy formalno – porządkowe:
  • Miejsce i data zawarcia kontraktu (umowy) sprzedaży towaru
  • Numer kontraktu (umowy) sprzedaży
  • Określenie podmiotów kontraktu (umowy) sprzedaży
  • Podpisy stron zawierających kontrakt (umowę) sprzedaży
 • Podstawowe (istotne) elementy kontraktu (umowy) sprzedaży:
  • Przedmiot kontraktu (umowy) sprzedaży
  • Sposób pakowania i oznakowania towaru
  • Ilość kontraktowa towaru
  • Cena jednostkowa towaru
  • Wartość ogólna kontraktu (umowy) sprzedaży towaru
  • Sposób zapłaty za towar (warunki płatności)
  • Termin dostawy
  • Baza dostawy określona odpowiednią regułą ze zbioru np. Incoterms®
 • Klauzule uzupełniające (stosowane opcjonalnie):
  • Klauzula siły wyższej
  • Klauzula zawieszająco – rozwiązująca kontrakt (umowę) sprzedaży
  • Klauzula warunków odbioru towaru
  • Klauzula reklamacyjna
  • Klauzula kar umownych
  • Klauzula arbitrażowa
  • Klauzula prawa właściwego dla kontraktu (umowy) sprzedaży
  • Klauzula rewizji ceny
  • Klauzula waloryzacyjna
  • Klauzula gwarancyjna

III. Konkluzja

Jak widać z powyższego reguły Incoterms w tym również nowa ich wersja Incoterms®2020, stanowią jeden z elementów kontraktu (umowy) sprzedaży towaru, wiążący się z bazą dostawy.

Stanowią, zatem element składowy kontraktu (umowy) sprzedaży i podporządkowują kontrakt (umowę) wybranej bazie dostawy, o ile zostaną inkorporowane do kontraktu (umowy) w sposób wyraźny i czytelny.

Należy, zatem wskazać w kontrakcie (umowie) sprzedaży, z jakiego zbioru Incoterms pochodzi reguła określająca bazę dostawy, od 1 stycznia 2020 r. będzie to zbiór reguł Incoterms®2020.

Nowa Książka Incoterms Renanconsulitng

Szczegółowa analiza porównawcza obowiązków stron: sprzedającego/kupującego, w ramach obecnej oraz nowej wersji reguł handlowych, wraz z konkretnymi przykładami ich stosowania w praktyce handlowej, zostanie przedstawiona w formie publikacji książkowej: „Międzynarodowe/krajowe reguły handlowe. Zasady i praktyka stosowania” Wymieniona publikacja ukaże się na początku 2020 r. Szczegóły już wkrótce!

W międzyczasie zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą i artykułami dotyczącymi nowej wersji Incoterms®2020.

Andrzej Blajer
© Copyright by Andrzej Blajer

Recommended Posts

Leave a Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Napisz do nas!

Napisz do nas a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Start typing and press Enter to search

kontenerowiec