Uszlachetnianie czynne – wniosek o pozwolenie na procedurę w formie pełnej

 In Unijne Prawo Celne

I. Pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego

Powyższe zagadnienie zostało już zaprezentowane w kategoriach ogólnych w jednym z wcześniejszych artykułów. Dlatego w odniesieniu do omawianej procedury ustosunkuje się jedynie w kontekście specyfiki uzyskiwania pozwolenia w jej ramach.

W celu uzyskania pozwolenia na korzystanie z omawianej procedury należy złożyć wniosek o jej udzielenie. Należy jednak uwzględnić fakt, że przepisy unijnego prawa celnego nie przewidują wzoru wniosku w konkretnej postaci a jedynie zawierają zestaw danych dla niego wymaganych.

Wyróżniamy dwie formy wniosku:

 • w formie pełnej,
 • w formie skróconej.

Zanim przejdziemy do ich szczegółowej charakterystyki należy wziąć pod uwagę specyfikę realizacyjną wykorzystywania pozwoleń na procedurę uszlachetniania czynnego.

Cezurą jest tu 1 maja 2016 r., czyli data wejścia w życie Unijnego Kodeksu Celnego wraz z rozporządzeniem delegowanym i wykonawczym, a także delegowane rozporządzenie przejściowe Komisji (UE) 2016/341 z 17.12.2015 r.

Dla potrzeb rozstrzygnięcia podniesionej wyżej kwestii tj., jakie regulacje będą obowiązywały przy rozpatrywaniu wniosku o wydanie pozwolenia, należy wyróżnić trzy sytuacje.

 • Jeśli dany podmiot złożył wniosek o pozwolenie na procedurę uszlachetniania czynnego przed 1 maja 2016 r. i przed tą datą uzyskał pozwolenie to obowiązującymi były tu przepisy Wspólnotowego Kodeksu Celnego a konkretnie Załącznik 67 Rozporządzenia Wykonawczego (EWG) nr 2454/93. Tak udzielone pozwolenie wygasało w terminie jego ważności.
 • Jeżeli podmiot wystąpił o udzielenie pozwolenia po 1 maja 2016 r. i otrzymał ją po tej dacie to w tym wypadku zastosowanie mają przepisy wynikające z Rozporządzenia Delegowanego Przejściowego (L 69 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 15.03.2016 r., Załącznik 12). Ze względu na fakt, że pozwolenie na procedurę uszlachetniania czynnego należy do kategorii pozwoleń terminowych to wygaśnie ono albo w terminie jego ważności albo najpóźniej 1 maja 2019 r. z mocy prawa.
 • Natomiast w odniesieniu do wniosków o pozwolenie na rzeczoną procedurę złożonych później a zwłaszcza po 1 maja 2019 r., mają zastosowanie przepisy zawarte w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 (art. 259 – 262 oraz Załącznik A) a także w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2015/2446 (Załącznik A: Tytuł XVII, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343, tom 58 z 29.12.2015 r., s. 159).

Ponadto należy również uwzględnić pełną gotowość realizacyjną systemów teleinformatycznych przewidzianych w Unijnym Kodeksie Celnym. Otóż zgodnie ze zaktualizowaną Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2016/578 z 11.04.2016 r., gotowość ta w zakresie procedur specjalnych (w tym uszlachetniania czynnego) ma być osiągnięta do końca 2020 r., czyli do końca obowiązywania tzw. okresu przejściowego (s. 15).

Przechodząc natomiast do istoty problemu niniejszego artykułu, czyli głównych cech charakterystycznych wniosku o pozwolenie na procedurę uszlachetniania czynnego, należy zauważyć, że szczegółowe instrukcje dotyczące jego sporządzania w kontekście sytuacji przedstawionych w punktach 1), 2) i 3) są dość podobne i różną się tylko w niewielkim zakresie. Toteż ze względu na to, że sytuacja 1) jest już nieaktualna 1) a 2) będzie niebawem 2), warto skoncentrować się na specyfice instrukcji, która ma obecnie moc obowiązującą 3).

II. Pełna forma wniosku

Zgodnie z aktualną wersją instrukcji z czerwca 2018 r., wniosek o udzielenie pozwolenia na omawianą procedurę powinien zawierać dane zgodne z Załącznikiem A do Rozporządzenia Delegowanego (RD). Dla porównania wcześniejsza wersja instrukcji z marca 2017 r., odwoływała się do Załącznika nr 12 Rozporządzenia Delegowanego Przejściowego (RDP).

Ponadto, o czym już wspomniano wyżej, aktualna wersja powołuje się również na „Tabelę wymogów dotyczących danych” a konkretnie na kolumnę „8 a” oraz Tytuł XVII Załącznika A. Określają one bowiem katalog danych, które są wymagane dla wniosku oraz pozwolenia na korzystanie z analizowanej procedury.

Należy zauważyć, że obowiązek stosowania owych danych dotyczy zarówno wniosków ważnych w jednym państwie UE (wniosek krajowy) jak i w wielu państwach członkowskich.

Obszar ważności określa się tak we wniosku jak i w pozwoleniach przez podanie danej (D 1/4), czyli „Geograficzny obszar ważności – Unia”.

Dokonuje się tego za pomocą odpowiednich kodów:

 • „1”ważne we wszystkich państwach UE;
 • „2”ograniczone do niektórych krajów członkowskich Unii (należy podać kody ISO państw UE, w których pozwolenie ma być stosowane);
 • „3”ograniczone do jednego państwa UE.

Wniosek, o którym mowa składa się do naczelnika urzędu celno – skarbowego (właściwego z punktu widzenia miejsca, w którym są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne i gdzie będzie dokonywana przynajmniej część procesu przetwarzania).

W wypadku, gdy wnioskodawca ma siedzibę poza obszarem celnym UE, wniosek powinien być złożony do naczelnika urzędu celno – skarbowego, właściwego dla miejsca, w którym towary mają zostać przetworzone po raz pierwszy.

Zasady wypełniania wniosku.

Przy wypełnianiu wniosku o pozwolenie na procedurę uszlachetniania czynnego w pełnej formie należy uwzględnić:

 • Rozdziały 2 w Tytułach I i XVII Załącznika A do RD zawierające szczegółowe informacje odnoszące się do danych, które są wymagane we wniosku;
 • Załącznik A do Rozporządzenia Wykonawczego (RW) w zakresie dotyczącym informacji na temat formatów odnoszących się do danych wymaganych wnioskiem, m.in. takich jak:
  kod rodzaju wniosków (dla uszlachetniania czynnego jest to kod: „IPO”);
  lista kodów wymagana dla wskazania sposobów identyfikacji towarów;
  lista kodów – od kodu 1 do kodu 22, wymaganych dla wskazania w kontekście podawania informacji na temat warunków ekonomicznych.
 • Specyficzne wymagania dotyczące wypełnienia wniosku:
 1. Wnioski o pozwolenie ważne w więcej niż jednym państwie członkowskim UE.
  Należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku za pośrednictwem portalu dla przedsiębiorców (Trader Portal – „TP”) a następnie wysłać go do CDS (Unijny System Decyzje Celne dla obsługi wniosków decyzji celnych). W Polsce gdzie CDS obsługuje wyłącznie wnioski i pozwolenia ważne w więcej niż jednym kraju UE warto skorzystać z informacji na temat CDS udostępnionych na stronie www.puesc.gov.pl/puesc/cds
 2. Wniosek o pozwolenie krajowe.
  Zaleca się korzystanie z formularza wniosku dostępnego na portalu www.biznes.gov.pl w zakładce Opisy Usług – Cła dla procedury uszlachetniania czynnego.
 3. Planowanie więcej niż jednej procedury specjalnej.
  W takim przypadku należy składać oddzielne wnioski dla każdej procedury, co pozwoli posiadaczowi pozwolenia na łatwą orientację w zakresie praw i obowiązków wynikających z każdej procedury.

Uwaga: Nie jest już możliwe uzyskanie pozwolenia zintegrowanego

 1. Informacje o przepisie UKC, stosowanym do obliczenia kwoty należności celnych przywozowych w przypadku długu celnego.
  Zastosowanie w takim przypadku mogą mieć:
 • art. 85 ust. 1 UKC – zgodnie, z którym kwota należności celnych(przywozowych lub wywozowych) jest określana według takich zasad, jakie miały zastosowanie do towarów w chwili powstania w stosunku do nich długu celnego;
 • art. 86 ust. 3 UKC – w myśl, którego, jeżeli dług celny powstaje w odniesieniu do produktów przetworzonych powstałych w ramach procedury uszlachetniania czynnego, to kwotę należności celnych przywozowych odpowiadających takiemu długowi określa się na podstawie: klasyfikacji taryfowej, wartości celnej, ilości, rodzaju, oraz pochodzenia towarów objętych omawianą procedurą a obowiązujących w dniu przyjęcia (na wniosek zgłaszającego) zgłoszenia celnego dotyczącego tych towarów 4);
 • art. 86 ust. 4 UKC – zgodnie, z którym w szczególnych przypadkach – kwotę należności celnych przywozowych określa się na podstawie ust. 2 i ust. 3 tegoż artykułu (bez wniosku zgłaszającego) w celu zapobieżenia zjawisku obchodzenia środków taryfowych, o których mowa w art. 56 ust. 2 lit. h) UKC;
 • „Wytyczne dla państw członkowskich i sektora handlu. Procedury specjalne – Tytuł VII UKC”, gdzie w rozdziale 1 w punkcie (4) do objaśnień dotyczących 211 UKC, zostały wskazane przypadki, w których dopuszcza się stosowanie rozwiązania polegającego na podaniu w jednym pozwoleniu obu wyżej wymienionych sposobów obliczania kwoty należności celnych przywozowych 5).
 1. Możliwość wskazania przez podmiot (na etapie składania wniosku pozwolenie na procedurę) proponowanej daty upływu terminu ważności pozwolenia.
  Stanowisko Komisji Europejskiej w odniesieniu do takiej możliwości jest pozytywne i aprobuje ją, potwierdzając, że do czasu wprowadzenia stosownej zmiany w przepisach, zaleca się podawanie informacji na temat proponowanej daty upływu ważności wnioskowanego pozwolenia – w polu 8/5 „Informacje dodatkowe”.

 

 Przypisy:

 1. Procedura uszlachetniania czynnego. Instrukcja dla przedsiębiorców, wersja 1.3, Ministerstwo Finansów, Warszawa 3 grudzień, 2012 r. (26 stron).
 2. Procedura uszlachetniania czynnego (Unijny Kodeks Celny), Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa – Departament Ceł, marzec, 2017 r. (24 strony).
 3. Procedura uszlachetniania czynnego (Unijny Kodeks Celny), Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa – Departament Ceł, czerwiec, 2018 r. (28 stron).
 4. Należy w tym miejscu podkreślić, że wybrany sposób obliczania należności celnych przywozowych może mieć wpływ na wymóg sprawdzenia warunków ekonomicznych, co oznacza, że ów sposób (metoda) musi być wskazany we wniosku o udzielenie pozwolenia.
 5. TAXUD/A2/SPE/MRe/AG(2016), Bruksela 4 maja 2016 r., s.7-13.
  Jednakże mając na uwadze, że zasadą jest wskazanie tylko jednej z metod obliczania należności celnych przywozowych, to skorzystanie z rozwiązania polegającego na wskazaniu obu metod w jednym pozwoleniu, jest możliwe wyłącznie po dokonaniu przez organ celny analizy przesłanek gospodarczych oraz oceny ryzyka związanego z możliwością zastosowania obu metod, w kontekście powstania ewentualnych nieprawidłowości i nadużyć w zakresie stosowania prawa (sprawowanie dozoru celnego).

 

Andrzej Blajer
© Copyright by Andrzej Blajer

Recommended Posts

Leave a Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Napisz do nas!

Napisz do nas a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Start typing and press Enter to search

uszlachetnianie bierneuszlachetnianie bierne