Uszlachetnianie czynne – wniosek o pozwolenie na procedurę w formie skróconej

 In Unijne Prawo Celne

Skrócona forma wniosku

W odróżnieniu od wniosku w formie pełnej, może być on złożony również w formie skróconej, tzn. na podstawie zgłoszenia celnego, jednak ma ona istotne ograniczenia.

 1. Mogą być nią objęte towary inne niż wymienione w załączniku 71-02 do RD („Towary i produkty wrażliwe”);
 2. Nie może być ona zastosowana w przypadku, gdy:
  – stosowane jest zgłoszenie uproszczone;
  – stosowana jest odprawa scentralizowana;
  – stosowany jest wpis do rejestru zgłaszającego;
  – wniosek dotyczy udzielania pozwolenia z udziałem więcej niż jednego państwa członkowskiego (chodzi tu o sytuację, w której urząd celny objęcia procedurą i urząd celny zamknięcia procedury są np. w państwie członkowskim X a proces uszlachetniania czynnego realizowany jest w państwie X i Y);
  – wniosek dotyczy stosowania towarów ekwiwalentnych zgodnie z art. 223 UKC;
  – właściwy organ celny powiadamia zgłaszającego, że wymagane jest sprawdzenie warunków ekonomicznych zgodnie z art. 211 ust. 6 UKC;
  – zastosowanie ma art. 167 ust. 1 lit. f) RD (dotyczy to towarów wymienionych we wspomnianym wyżej załączniku 71 – 02), w jednej z następujących sytuacji:

  • niedostępność towarów wyprodukowanych w Unii objętych tym samym ośmiocyfrowym kodem CN, mających taką samą jakość handlową i parametry techniczne jak towary przewidziane do przywozu do celów planowanych procesów przetwarzania;
  • różnice w cenie między towarami wyprodukowanymi w Unii a tymi przewidzianymi do przywozu, jeżeli towary porównywalne nie mogą zostać wykorzystane, ponieważ ich cena uczyniłaby proponowaną operację handlową ekonomicznie nieopłacalną;
  • zobowiązania umowne, w przypadku gdy towary porównywalnie nie odpowiadają wymaganiom umownym nabywcy produktów przetworzonych z państwa trzeciego, lub w przypadku gdy, zgodnie z umową, produkty przetworzone muszą zostać otrzymane z towarów przewidzianych do objęcia procedurą uszlachetniania czynnego w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony praw własności przemysłowej lub handlowej;
  • łączna wartość towarów, które mają zostać objęte procedurą uszlachetniania czynnego, w przeliczeniu na wnioskodawcę i na rok kalendarzowy nie przekracza, 150 000 EUR dla żadnego ośmiocyfrowego kodu CN;

– wniosek dotyczy udzielenia pozwolenia z mocą wsteczną.

Organ celny, do którego składany jest wniosek

Podobnie jak w przypadku wniosku o pozwolenie na procedurę, sporządzonego w formie pełnej, wniosek w formie skróconej składa się do właściwego urzędu celno – skarbowego (oddziału celnego).

Zasady wypełniania wniosku

W przypadku sporządzenia wniosku w formie skróconej na podstawie zgłoszenia celnego, wnioskodawca zobowiązany jest w polu 44 zgłoszenia celnego podać wszystkie dodatkowe dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pozwolenia na procedurę uszlachetniania czynnego, a m.in.:

– charakter przetworzenia;
– miejsce dokonywania procesu przetworzenia;
– uzyskane produkty przetworzone.

Wymienione dane powinny zostać podane w polu 44 przy użyciu następujących krajowych kodów informacji dodatkowej:

 

Oznaczenie kodu Zastosowanie kodu w celu:
0PL 05

Wskazania miejsca (miejsc) gdzie dokonywany będzie proces przetwarzania.

0PL 06

Wskazania przewidywanego urzędu (urzędów) zamknięcia i kontrolnego urzędu celnego (art. 1 pkt. 36 lit. a) RD).

0PL 07 Wskazania charakteru / rodzaju procesu (procesów) oraz warunków ekonomicznych.

Uwaga: Należy podać odpowiedni kod z kodów warunków ekonomicznych, zamieszczonych w Załączniku nr 12 do PRD w części zatytułowanej „Dodatek”, gdyż w odniesieniu do tego typu wniosku / pozwolenia nadal obowiązuje okres przejściowy zgodnie z art. 2 ust. 8 RD (ustęp 8 został wprowadzony na mocy art. 55 Przejściowego Rozporządzenia Delegowanego).

0PL 08
 • Wskazania kodu (kodów) CN uzyskiwanych produktów przetworzonych;
 • Określenia opisu handlowego i/lub technicznego produktów przetworzonych;
 • Podania szacunkowego współczynnika produktywności lub metody wyznaczenia takiego współczynnika:
0PL 09
 • Wskazania przewidywanego terminu zamknięcia procedury;
 • Określenia proponowanego sposobu (sposobów) dokonania identyfikacji towarów przywożonych.
0PL 10

Zastosowania elementów służących do ustalenia (obliczenia) kwoty należności celnych przywozowych zgodnie z:
– art. 86 ust. 3 UKC, lub
– art. 85 ust. 1 UKC.

 

Uwaga:

Każdy z kodów informacji dodatkowej należy odpowiednio uzupełnić o stosowny tekst uszczegóławiający dany kod. Niezbędne w tym celu szczegóły zostały zaprezentowane w „Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych składanych dla systemu AIS/IMPORT (s.40 punkt 9 : 0PL05 – 0PL10).

Pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego w formie skróconej, czyli na podstawie zgłoszenia celnego, ma zastosowanie tylko do tej ilości towarów, które zostały objęte procedurą na podstawie przedmiotowego zgłoszenia celnego. Pozwolenie takie może zostać udzielone, jeżeli obejmuje tyko jedno państwo członkowskie i spełnione są warunki określone przepisami prawa celnego, w tym warunki podmiotowe określone w art. 211 ust. 3 UKC.

Zasadą jest, że wniosek o udzielenie pozwolenia powinien być złożony w formie pełnej. Wniosek w formie skróconej jest wyjątkiem od zasady, a więc korzystanie z tej formy wniosku nie powinno w praktyce prowadzić do występowania sytuacji, w której zamiast złożenia wniosku w pełnej formie składany byłby nagminnie i systematycznie wniosek w formie skróconej.

Załączniki do wniosku

Organ celny może zażądać od wnioskodawcy ubiegającego się o pozwolenie na procedurę uszlachetniania czynnego dokumentów, które umożliwią ocenę, czy spełnione są warunki podmiotowe wymagane dla jego udzielenia.

Jeżeli wnioskodawca zamierza stosować zabezpieczenie generalne i jego złożenie nastąpi przed wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na stosowanie analizowanej procedury, to wówczas ustalenia dokonane w toku postępowania w sprawie wydania pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego ( o charakterze bardziej szczegółowym), powinny być wykorzystane przez organ celny ( chodzi o wykorzystanie w kontekście sprawdzenia warunków podmiotowych) badający wniosek o pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego.

Należy przy tym dodać, że wnioskodawcy posiadający status upoważnionego przedsiębiorcy podlegają stałemu procesowi monitorowania. W takim wypadku organ celny powinien dokonać niezbędnych ustaleń (ocena przesłanek podmiotowych) na podstawie informacji będących w dyspozycji organów celnych.

Niezależnie od wspomnianych okoliczności organ celny może zażądać również innych dokumentów, których obowiązek przedłożenia przez wnioskodawcę wynika z prawa celnego lub przepisów odrębnych. Informacje zawarte w dokumentach powinny być przedmiotowo powiązane z prowadzonym postępowaniem i mieć wpływ na jego rozstrzygnięcie. W przypadku, gdy wymagany dokument został dołączony w toku innego postępowania prowadzonego przez dany organ celny i zarazem odzwierciedla on aktualny stan faktyczny oraz prawny, wnioskodawca może ograniczyć się do wskazania numeru sprawy, w ramach której dany dokument został dołączony.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego, to:

 1. Szczegółowy opis procesu przetwarzania o ile nie został on wystarczająco przedstawiony we właściwym polu wniosku składanego w pełnej formie;
 2. Dokumenty poświadczające zasadność podanego przez wnioskodawcę kodu warunków ekonomicznych lub udowadniające spełnienie tych warunków w danej sprawie, takich np. jak:
  – umowa o przetworzenie robocze,
  – korespondencja handlowa,
  – kalkulacje,
  – dwie rzeczywiste oferty cenowe cukru unijnego i jedna rzeczywista oferta cenowa cukru nieunijnego na potwierdzenie różnic w cenie w przypadku powoływania się na art. 167 ust. 1 lit. f (II) RD, w kontekście sektora cukru, o ile wynika to ze specyfiki danych kodów lub konieczności przeprowadzenia badania warunków ekonomicznych na poziomie unijnym. Wówczas, konieczne będzie załączenie dokumentu w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), który będzie przedstawiał w sposób szczegółowy wszystkie argumenty wnioskodawcy, uzasadniające spełnienie wymaganych warunków w odniesieniu do jego wniosku o udzielenie pozwolenia;
 3. Informację, czy którykolwiek z produktów przetworzonych jest odpadem w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach.

Niezależnie od powyższego wnioskodawca może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych informacji, jeśli organ celny jakąkolwiek z informacji podanych we wniosku o pozwolenie na procedurę, uzna za niewystarczającą.

 

Andrzej Blajer
© Copyright by Andrzej Blajer

Recommended Posts

Leave a Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Napisz do nas!

Napisz do nas a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Start typing and press Enter to search

uszlachetnianie bierneuszlachetnianie bierne